POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC.PERFECT TEETH DENTAL.SRL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”),

SC.PERFECT TEETH DENTAL.SRL (denumită în continuare „SOCIETATEA”);

prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

 1. DEFINIȚII

Termenii cu literă mare utilizați în prezenta Politică sunt definiți după cum urmează:

Consimțământ – acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de  identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea; 

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

 

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul medical.
  • În scopul desfășurării activității menționate la art. 2.1 de mai sus, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturi specifice ale Societatii sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, precum și pentru asigurarea securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Societatatii, precum și pentru protecția bunurilor din patrimoniul său, Societatea Prelucrează date cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal sunt Prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Politică de securitate.

 

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE
  • Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate sunt prelucrate după cum urmează:
 2. în vederea negocierii/încheierii contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii, ale Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală aplicabile – executarea unui contract/îndeplinirea unei obligații legale;
 3. în vederea asigurării securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Societatii – protejarea intereselor vitale ale Persoanei vizate sau ale altei/altor persoane;
 4. în vederea asigurării securității bunurilor din patrimoniul Societatii– interesul legitim al Societatii;
 5. pentru transmiterea de actualizări de date/informații ,promotii, newsletter și altele asemenea – consimțământul Persoanei vizate;
 6. în ipoteza unei solicitări de ofertă online din partea Persoanei vizate, prin completarea formularului disponibil pe website-urile oficiale al Societatii , respectiv, clinicaciso.ro, cisodental.ro sau unei solicitari scrise de ofertă prin intermediul e-mailului sau prin intermediul apelului telefonic – realizarea demersurilor la cererea Persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 7. în ipoteza unei solicitări de ofertă online din partea Persoanei vizate, printr-o solcitare scrisă prin intermediul e-mailului sau prin intermediul apelului telefonic –
 8. în vederea emiterii avizelor și/sau facturilor ca urmare a serviciilor prestate de Societate – executarea unui contract (prestarea de servicii medicale)/îndeplinirea unei obligații legale.
 9. în vederea redactării, modificării, executării și încetării contractelor cu clienții persone fizice sau juridice, după caz – executarea unui contract (prestarea de servicii medicale)/îndeplinirea unei obligații legale.
 10. în vederea redactării, modificării, executării și încetării contractelor cu furnizorii/colaboratorii – executarea unui contract (prestarea de servicii medicale)/îndeplinirea unei obligații legale;

 

 

 1. SUBIECTELE ȘI INFORMAȚIILE PRELUCRATE
  • Societatea Prelucrează date cu caracter personal cu privire la salariații săi, la persoanele care manifestă interes pentru angajare ori se prezintă la interviu în vederea angajării, precum și la reprezentanții persoanelor juridice clienți sau furnizori/colaboratori.
  • Societatea solicită următoarele informații în vederea Prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților săi/ale persoanelor interesate de angajare, în scopul angajării:
 • numele și prenumele;
 • copie carte de identitate (CI);
 • cont bancar;
 • Curriculum Vitae;
 • documente/diplome/atestate/certificate de performanță ori altele asemenea;
 • fișă medicală;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon.
  • Societatea solicită următoarele informații în vederea Prelucrării datelor cu caracter personal de la reprezentanții/delegații persoanelor juridice clienți sau furnizori/colaboratori /pacienti pentru identificarea și contactarea acestora:
 • numele și prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • adresă corespondență;
 • numărul de telefon;
 • cod numeric personal;
 • date biometrice (tomografii,radiografii)
 • istoricul medical
 • anamneza
  • Societatea solicită următoarele informații în vederea Prelucrării datelor cu caracter personal de la reprezentanții legali ai persoanelor juridice clienți sau furnizori/colaboratori pentru actualizarea de date/informații, transmiterea de oferte/newsletter ori altele asemenea, în baza consimțământului scris al acestora:

(i)        numele și prenumele;

(ii)       adresa de e-mail.

 

 1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal, Societatea are în vedere respectarea următoarelor principii:
 • Prelucrarea cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a acestor date;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • persoanele care Prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;
 • În cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;
 • Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care Persoana vizată este client al Societatii, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 • Informarea Persoanelor vizate de faptul că li se vor Prelucra datele cu caracter personal;
 • Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică;
 • Societatea va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

 

 

 1. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal de către Societate, Persoana vizată trebuie să își dea Consimțământul în mod expres.
  • Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a Operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit Operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului sau al Terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Societatea utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
  • Societatea va desemna persoana/persoanele care se vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de către Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunoștință faptul că Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidențiale, precum și riscurile pe care le comportă Prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate de către Societate se vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
  • Persoanele vizate au următoarele drepturi:
 • dreptul la informare – presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita și obține de la Societatea care îi prelucrează Datele cu caracter personal confirmarea faptului că Societatea este cea care prelucrează aceste date;
 • dreptul de acces la Date cu caracter personalpresupune dreptul de a obține de la Societate, care Prelucrează date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a solicita și obține modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de opoziție – presupune dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – presupune că orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:
 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de Date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei Prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a);
 • dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulament, care au fost încălcate.
 1. MODIFICĂRI ADUSE PREZENTEI POLITICI
  • Prezenta Politică poate fi modificată de către Societate oricând și în mod special în cazul în care este necesar conform dispozițiilor legale aplicabile în materia Prelucrării datelor cu caracter personal.
  • Politica astfel modificată va fi publicată pe site-urile oficiale, ro/clinicaciso.ro, iar amendamentele vor fi publicate pe site-ul anterior menționat, astfel încât să fie accesibile tuturor clienților.
  • Politica modificată va fi valabil aplicabilă în 5 (cinci) zile de la data la care amendamentele au fost publicate pe site-ul menționat la art. 9.2. din prezenta Politică.

 

 1. TRANSFERUL IN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Anumite Date cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate vor fi transferate în alte state.

 

 1. DATE DE CONTACT
  • Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici vor fi adresate Societatii în următoarele modalități:
 • prin accesarea următoarelor pagini web: clinicaciso.ro, cisodental.ro
 • prin e-mail transmis către: contact@cisodental.ro
 • la numărul de telefon: 0721208884
 • prin poștă sau curier la următoarea adresă: Bld. Burebista, Nr 1, Bl D 15, Sc 3, Ap 71, P.

 

 

 

Bld. Burebista ,Nr. 1 Bl.D 15 ,Sc. 3 ,Ap 71 ,P

Apelează-ne
Apelează-ne

0721.208.884

Trimite-ne un e-mail la
Trimite-ne un e-mail la

contact@cisodental.ro

Programează-te
Programează-te

Simplu si rapid

Sună